Länkar

Här hittar du länkar till mer information.

Socialstyrelsen

Frågor och svar om barn och unga som är placerade i familjehem
Barn och unga som är placerade i familjehem och HVB
Ett hem att växa i – Familjehemmets bok – Grundutbildning för jour- och familjehem:
Ett hem att växa i – Studiehandledning för familjehemsutbildare:

 

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting

Placerade barn och unga
Rekommendationer för ersättningar:
Cirkulär 17:52 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018:

 

Konsumentverket

Kostnadsberäkningar för rimlig levnadsnivå
Hushållets kostnader – Koll på pengarna
Hallå Konsument – budgetkalkylen (hjälpmedel)

 

Skatteverket

Familjehem som anlitas av en kommun eller ett konsulentföretag:
Rättslig vägledning avdrag dagbarnvårdare, familjehem, kontaktfamiljer etc:
Rättslig vägledning omkostnadsersättning till familjehem – vilket underlag krävs?

 

Skolinspektionen

Om lärplattor och datorer som elever använder i skolan:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/nytt-beslut-gallande-avgifter-i-grundskolan/

 

Forskning, studier, rapporter etc

Barn i familjehem – Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta
https://www.sns.se/wp-content/uploads/2016/07/barn_i_familjehem.pdf
Nordens barn – fokus på barn i fosterhem
https://nordicwelfare.org/projekt/nordens-barn-fokus-pa-barn-fosterhem/
Vad beror framgång i familjehem på? En kvalitativ studie om familjehems erfarenheter av hinder och möjligheter
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1106381/FULLTEXT01.pdf
Upplevelser av att som biologiskt barn till familjehemsföräldrar växa upp i familjehem – En kvalitativ studie som undersöker vuxna personers upplevelser av att leva i familjehem som barn
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:754226/FULLTEXT01.pdf
Rekrytera och behålla familjehem – En kunskapsöversikt
https://www.fouvalfard.se/file/rekrytera-och-behalla-familjehem-2014.pdf
Både barn och vuxna efterlyser stöd i familjehem
https://www.sbu.se/sv/pressmeddelanden/tidigare-pressmeddelanden/2017/bade-barn-och-vuxna-efterlyser-stod-i-familjehem/