Länkar

Här hittar du länkar till mer information.

 

Socialstyrelsen

Frågor och svar om barn och unga som är placerade i familjehem

https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga.2153.html

Barn och unga som är placerade i familjehemsvård

https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard.1505.html

Ett hem att växa i – Grundutbildning för jour- och familjehem:

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/barn-och-unga/familjehem/stod-och-utbildning/

 

SKR – Sveriges Kommuner och Regioner

Placerade barn och unga

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga.2153.html

Rekommendationer för ersättningar:

https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/ersattningrekommendationer.1506.html

 

Konsumentverket

Kostnadsberäkningar för rimlig levnadsnivå

https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-verksamhet/privatekonomi/kostnadsberakningar/

Hushållets kostnader – Koll på pengarna

https://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna

 

Skatteverket

Familjehem som anlitas av en kommun eller ett konsulentföretag:

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/familjehem.4.515a6be615c637b9aa413ed5.html

Rättslig vägledning omkostnadsersättning till familjehem – vilket underlag krävs?

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370021.html?date=2018-06-19&&pk_vid=4c7d1198044f63eb153907038812ed0c#

 

Skolinspektionen

Om lärplattor och datorer som elever använder i skolan:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/avgifter#h-Avtalforlanavdatorerochlasplattor

 

Forskning, studier, rapporter etc

Barn i familjehem – Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta
https://www.sns.se/wp-content/uploads/2016/07/barn_i_familjehem.pdf

Nordens barn – fokus på barn i fosterhem
https://nordicwelfare.org/projekt/nordens-barn-fokus-pa-barn-fosterhem/

Vad beror framgång i familjehem på? En kvalitativ studie om familjehems erfarenheter av hinder och möjligheter
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1106381/FULLTEXT01.pdf

Upplevelser av att som biologiskt barn till familjehemsföräldrar växa upp i familjehem – En kvalitativ studie som undersöker vuxna personers upplevelser av att leva i familjehem som barn
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:754226/FULLTEXT01.pdf

Både barn och vuxna efterlyser stöd i familjehem
https://www.sbu.se/sv/pressmeddelanden/tidigare-pressmeddelanden/2017/bade-barn-och-vuxna-efterlyser-stod-i-familjehem/